پل ارتباطی با فرانو حساب

26709840(3خط)

قوانین و مقررات> قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 53: تاريخ اجراي قانون

ماده ۵۳: تاريخ اجراي اين قانون در رابطه با موا د (۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲)، (۴۸) از تاريخ تصويب و در مورد ماده ( ۵۱ ) از اول ماه پس از تصويب اين ق... ادامه مطلب


فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 52: لغو ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارض و تعيين استثنائات مربوط

ماده ۵۲: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از&n... ادامه مطلب


فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 51: اصلاح بند ه ماده ۳ قانون موسوم به تجميع عوارض

ماده ۵۱: از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (ه) ماده ( ۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برق... ادامه مطلب


فصل دهم: تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا => ماده 50: ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع

ماده ۵۰: برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به&n... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 49: آيين نامه ترتيبات اجرايي احكام فصل نهم

ماده ۴۹: آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ادامه مطلب

فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 48: عوارض فرودگاهي بليط پروازهاي داخلي

ماده ۴۸: به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به ... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 47: عوارض خاص

ماده ۴۷:

الف) اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مكلفند پنج درصد ( ۵%) بهاي بليط موضوع بند (الف) ماده ... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 46: نحوه واريز ماليات و عوارض خاص

ماده ۴۶:
الف) مالياتهاي موضوع مواد ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) و وجوه موضوع ماده ( ۴۵ ) اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشو... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 45: وجوه دريافتي از مسافران هنگام خروج از كشور

ماده ۴۵: به دولت اجازه داده ميشود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (۲۵۰,۰۰۰ ) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار ( ۵۰,۰۰۰ ) ريال از مسافران دريافت و به ح... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 44: دريافت وجوه جهت تمديد و يا اصلاح انواع كارتها و مجوزها

ماده ۴۴: به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذيربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت ص... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 43: ماليات و عوارض خدمات خاص

ماده ۴۳: ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
الف) حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد( ۵%) بهاي بليط (... ادامه مطلب


فصل نهم : ساير مالياتها و عوارض خاص => ماده 42: ماليات نقل و انتقال خودرو

ماده ۴۲: ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك در... ادامه مطلب


فصل هشتم: حقوق ورودي => ماده 41: حقوق ورودي گمركي

ماده ۴۱: حقوق گمركي معادل چهار درصد ( ۴%) ارزش گمركي كالاها تعيين ميشود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين ميشود حقوق ورودي اطلاق مي&nbs... ادامه مطلب


فصل هفتم: عوارض كالاها و خدمات => ماده 40: تسري احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به عوارض فصل هفتم

ماده ۴۰: احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.

ادامه مطلب

فصل هفتم: عوارض كالاها و خدمات => ماده 39: نحوه واريز عوارض به حسابهاي رابط

ماده ۳۹: مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده ( ۳۸ ) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح ميگردد و از طري... ادامه مطلب


فصل هفتم: عوارض كالاها و خدمات => ماده 38: نرخ عوارض شهرداريها

ماده ۳۸: نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون ،علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ( ۱۶ ) اين قانون، بشرح زير تعيين ميگردد:
الف) كليه كالاها و خدما... ادامه مطلب


فصل ششم: سایر مقررات => ماده 37: آموزش، تشويق و جايزه مصرفكنندگان و مؤديان

ماده ۳۷: يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز ميگردد و معادل آن از محل&... ادامه مطلب


فصل ششم: سایر مقررات => ماده 36: تمركز بودجه سازمان امور مالياتي كشور

ماده ۳۶: بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذيربط هر سال به صورت متمرك زدر رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد در صد ( ۱۰۰ %) تخصيص يافته تلقي ميشود و جهت&... ادامه مطلب


فصل ششم: سایر مقررات => ماده 35: تدوين برنامه پنج ساله فرهنگ سازي مالياتي

ماده ۳۵: سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در... ادامه مطلب


فصل ششم: سایر مقررات => ماده 34: تكليف به نگهداري اسناد و مدارك به مدت ۱۰ سال پس از سال مالي مربوط

ماده ۳۴: مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين م... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 33: احكام مربوط به ق.م.م كه در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري است

ماده ۳۳: احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیاتهای مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي&nb... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 32: نحوه رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي

ماده ۳۲: رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۱/۲۷/ ۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 31: نحوه همكاري شهرداريها با سازمان امور مالياتي

ماده ۳۱: شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاههاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور ... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 30: تكليف بانكها و مؤسسات اعتباري به ارائه اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي

ماده ۳۰: كليه بانكها، مؤسسات و تعاونيهاي اعتباري، صندوقهاي قرض الحسنه و صندوق تعاون مكلفند ، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد است... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 29: مهلت اعتراض مؤدي و نحوه رفع اختلاف با مودي

ماده ۲۹: در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ ميشود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، ميتواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 28: تاسيس جامعه مشاوران رسمي مالياتي

ماده ۲۸: به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره اي صحيح درامور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور وهمچنين ارائه خدمات نمايند... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 27: تنظيم گزارش حسابرسي توسط حسابداران رسمي

ماده ۲۷: مؤديان موضوع اين قانون ميتوانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نم... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 26: الزام به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك و رسيدگي از طريق علي الرأس

ماده ۲۶: در مواردي كه مأموران ذيربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و ... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 25: پستهاي سازماني و شرح وظايف

ماده 25: شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول ميشود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن ت... ادامه مطلب


فصل پنجم: سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن => ماده 24: ساختار سازماني و تشكيلات

ماده ۲۴: سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. ... ادامه مطلب


فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده 23: جرائم تاخير

ماده ۲۳: تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

ادامه مطلب

فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده 22: تخلفات و جرائم عدم انجام تكاليف قانوني

ماده ۲۲: مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواه... ادامه مطلب


فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده 21: نحوه و مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات

ماده ۲۱: مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام ميشود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دو... ادامه مطلب


فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده 20: وصول ماليات توسط مؤديان

ماده ۲۰: مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

تبصره ۱: گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين ق... ادامه مطلب


فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده ۱9: الزام و نحوه صدور صورتحساب

ماده ۱۹: مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور ... ادامه مطلب


فصل چهارم: وظايف و تكاليف مؤديان => ماده ۱۸: ثبت نام مؤديان

ماده ۱۸: مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مينمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ادامه مطلب

فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات => ماده 17: ترتيب تهاتر مالياتهاي دريافتي و پرداختي

ماده ۱۷: مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط ... ادامه مطلب


فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات => ماده 16: نرخ ماليات بر ارزش افزوده

ماده ۱۶: نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد می باشد.

تبصره: نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين ميگردد:
1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد
2-انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد

ادامه مطلب

فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات => ماده 15: مأخذ ماليات در مورد واردات

ماده ۱۵: مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.

... ادامه مطلب

فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات => ماده 14: مأخذ محاسبه ماليات

ماده ۱۴: مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود ... ادامه مطلب


فصل دوم: معافیت ها => ماده 13: استرداد ماليات صادرات كالا و خدمات

ماده ۱۳: صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در م... ادامه مطلب


فصل دوم: معافیت ها => ماده 12: كالاها و خدمات معاف از پرداخت ماليات

ماده ۱۲: عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف ميباشد:

۱- محصولات كشاورزي فرآوري نشده
۲- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و ن... ادامه مطلب


فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 11: تاريخ تعلق ماليات

ماده ۱۱: تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:


الف:  در مورد عرضه كالا
۱) تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مو... ادامه مطلب


فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 10: دوره هاي مالياتي

ماده ۱۰: هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم ميشود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلق... ادامه مطلب


فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 9: منظور از معاوضه كالا و خدمات

ماده ۹: معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 8: تعريف مؤدي

ماده ۸: اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 7: تعريف صادرات

ماده ۷: صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 6: تعريف واردات

ماده ۶: واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري صنعتي ومناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 5: منظور از ارائه خدمات

ماده ۵: ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات براي غير در قبال مابه ازاء ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 4: منظور از عرضه کالا

ماده 4: عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.

تبصره: كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي... ادامه مطلب


فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 3: تعريف ارزش افزوده

ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 2: منظور از ماليات در قانون

منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده ميباشد.

ادامه مطلب

فصل اول: کلیات و تعاریف => ماده 1: دامنه شمول قانون

عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

ادامه مطلب

آخرین خبرهای ما

20 1396/12

شرایط جدید فروش دلار به مسافران


بانک مرکزی شرایط جدید فروش ارز در بازار را اعلام کرد
خریداران برای خرید دلار باید مدارک ذیل را همراه داشته باشند:
١-اصل پاسپورت و کارت ملی
٢-اصل عوارض خروج
٣-اصل بلیط
٤-...

بیشتر بدانیم

اطلاعات تماس

توضیحات نقشه :
عرض جغرافیایی :                     طول جغرافیایی :

تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از تقاطع سهروردی، ساختمان 143 ط1 واحد1

 

(5خط) 26709840